Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата:
Автор:
Отрасль:
Последние новости
Публикации
Донорам крови: льготы и порядок их предоставления [UA]
06.10.2015

Головним нормативно-правовим актом, який регулює питання донорства, є Закон України "Про донорство крові та її компонентів" (надалі у тексті - Закон). Питання щодо порядку використання донорами днів відпочинку роз’яснені Листом Міністерства праці та соціальної політики від 02.04.2010 р. N 90/13/116-10 (надалі у тексті - Лист), також Міністерством охорони здоров’я України 01.08.2005 р. N 385 затверджено Порядок медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів (надалі у тексті - Порядок).

Вказаний Закон визначає, що донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Особи, хворі на інфекційні хвороби, що можуть передаватися через кров, або інфіковані збудниками таких хвороб, можуть залучатися до виконання донорської функції лише у разі подальшого використання отриманих від них крові та (або) її компонентів виключно для проведення наукових досліджень, виготовлення діагностикумів та інших продуктів, що не призначаються для введення реципієнтам.

При даванні крові та (або) її компонентів працівник звільняється від роботи не менше як на два дні: у день давання, а також у день медичного обстеження та після дня давання, в тому числі у разі давання крові та (або) її компонентів у вихідні, святкові та неробочі дні.

Детальніше про пільги, права та обов'язки йтиметься у відповідних розділах цієї статті.

1.Держава гарантує захист прав донора та охорону його здоров'я, а також надає йому пільги, зокрема:

 • донора повинні поінформувати про його права і обов'язки та порядок здійснення донорської функції; 
 • обстеження донора перед здаванням крові та її компонентів і видача довідок про стан його здоров'я здійснюються безплатно; 
 • на випадок зараження донора інфекційними хворобами або виникнення у нього інших хвороб чи розладу здоров'я у зв'язку з виконанням донорської функції донор підлягає обов'язковому державному страхуванню; 
 • інвалідність донора, що настала у зв'язку з виконанням ним донорської функції, прирівнюється до інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання; 
 • донору відшкодовується шкода, заподіяна ушкодженням здоров'я у зв'язку з виконанням донорської функції, з урахуванням додаткових витрат на лікування, посилене харчування та на інші заходи, спрямовані на його соціально-трудову та професійну реабілітацію; 
 • у разі смерті донора, що настала внаслідок виконання донорської функції, членам сім'ї померлого, які перебували на його утриманні, призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника. 

Призначення такої пенсії здійснюється у порядку та на умовах, встановлених законодавством для призначення пенсії сім'ї годувальника, який помер внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання.

2. Обов’язки працівника-донора

Відповідно до чинного законодавства, особа, яка виявила бажання здати кров та (або) її компоненти, зобов’язана не пізніше ніж за три дні до дня медичного обстеження, що проводиться перед даванням крові та (або) її компонентів, повідомити письмовою заявою роботодавця, адміністрацію за місцем навчання або командування військової частини, де вона проходить службу, про свій намір пройти таке обстеження і здати кров та (або) її компоненти. (ст. 6, 14 ЗУ "Про донорство крові та її компонентів").

Таким чином, про свій намір здати кров, працівник зобов'язаний повідомити. Заява пишеться в довільній формі з викладенням обставин, які вказують на бажання/необхідність здати кров та/або її компоненти, також визначається додатковий день відпочинку, передбачений частинами другою та третьою статті 9 або частинами третьою та четвертою статті 11 цього Закону (див. зразок). Зазначена заява не подається у випадках, коли особа, яка виявила бажання здати кров або її компоненти, перебуває у відпустці, відрядженні, або у разі, коли її кров терміново необхідна для надання невідкладної медичної допомоги хворому.

                                                                                                                 Директору ТОВ «_______»              

 _______________________

              (ПІБ директора)

від:____________________

               (назва посади)

______________________

               (ПІБ працівника)

                                  

 

Заява 

Прошу, звільнити мене від роботи _____2015 р. для медичного обстеження та безоплатного давання крові й у зв’язку з чим надати один день відпочинку _____2014 р. згідно із Законом України «Про донорство крові та її компонентів» від 23 червня 1995 р.

Довідку медичного закладу про давання крові (або проходження медичного обстеження без давання крові) зобов’язуюся надати не пізніше _____2015 р..

 

Дата                                  ______________                                         ПІБ

                                                 (підпис)

 

Примітка: Якщо після проходження медичного обстеження, яке визначене Порядком, або за технічними причинами донація не відбулась, видається довідка щодо обстеження донора (ф. 436/о). Вказана довідка є підставою для звільнення працівника від роботи в день проходження медогляду.

Отже, вказана заява буде першою підставою для надання працівнику-донору пільг про які йтиметься далі.

Особа, яка виявила бажання стати донором також зобов’язана:

 • пред’явити паспорт; 
 • під час медичного обстеження, яке проводиться перед даванням крові та (або) її компонентів, повідомити відповідну посадову особу установи чи закладу охорони здоров’я відомі йому дані про перенесені та наявні в нього захворювання, а також про вживання ним наркотичних речовин та властиві йому інші форми ризикованої поведінки, що можуть сприяти зараженню інфекційними хворобами, які передаються через кров і за наявності яких виконання донорської функції може бути обмежено. 

Вказана інформація відображається у відповідній Анкеті, яка є на звороті ф. 430/о "Картки донора резерву" і засвідчується особистими підписами особи, яка виявила бажання здати кров або її компоненти, та посадової особи установи чи закладу охорони здоров’я і становить лікарську таємницю. Перелік захворювань та форм ризикованої поведінки визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Донор має пам’ятати, що у разі навмисного приховування інформації або подання неправдивих відомостей про стан свого здоров’я, якщо його дії спричинили або могли спричинити шкоду здоров’ю реципієнтів, яким перелито взяті від донора кров, її компоненти чи виготовлені з них препарати, він може бути притягнутий до адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності, встановленої чинним законодавством.

3. Пільги

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" день давання крові та (або) її компонентів, а також в день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності із збереженням за ним середнього заробітку.

Донори з числа студентів вищих навчальних закладів та учнів професійних навчально-виховних закладів у зазначені дні звільняються від занять. В день давання крові та (або) її компонентів донор забезпечується безкоштовними сніданком та обідом за рахунок коштів закладу охорони здоров'я, що здійснює взяття у донора крові та (або) її компонентів. У разі неможливості забезпечення таким харчуванням відповідний заклад охорони здоров'я має відшкодувати донору готівкову вартість відповідних наборів харчування.

У частині 6 цієї ж статті визначено, що підставою для надання зазначених пільг є відповідні довідки, видані донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та (або) її компонентів. Форми цих довідок та порядок їх видачі затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Таким чином, для надання пільг необхідно щоб у працівника була довідка, яка підтвердить факт здачі крові та її компонентів, як донора. Форма вказаної довідки № 435/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 7 липня 2003 р. № 301 (див. зразок)

Код форми за ДКУД 1234567

Код закладу за ЄДРПОУ ________

Найменування закладу

Відділення трансфузіології

______________________лікарні № ___

                               МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 435/о

Затверджено наказом МОЗ України

07.07.03 р.  № 301 

  Серія      б    

ДОВІДКА № ____ 

про надання донорам пільг 

Видана донору ________________________ про те, що він (вона) здав (здала) кров

                                     (ПІБ)

____________2015 (_____________________________________). 

                                                 (число, місяць, рік прописом)

Довідку видано для надання за місцем роботи, навчання, служби.

Примітка. «У день давання крові та (або) її компонентів, а також в день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності із збереженням за ним середнього заробітку. Донори з числа студентів вищих навчальних закладів та учнів професійних навчально-виховних закладів у зазначені дні звільняються від занять. Військовослужбовці строкової служби та курсанти військових навчальних закладів, які є або виявили бажання стати донорами, в день давання крові та (або) її компонентів звільняються від несення нарядів, вахт та інших форм служби. Після кожного дня давання крові та (або) її компонентів надається додатковий день відпочинку із збереженням середньої заробітної плати. За бажанням донора цей день може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів».

Підстава: Закон України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995 р. № 239/95-ВР, статті 9, 11.

М. П.                                              Особа, яка видала довідку    ____________________

 

                                                                                                             (підпис)

Отже, за наявності вчасного повідомлення та доказів ( доказом того, що працівник дійсно здав кров, слугуватиме довідка форми № 435/о) працівник має право претендувати на пільги, які передбачені законодавством для донорів.

3.1. Заповнення листка непрацездатності за місцем роботи для отримання пільги

Частиною 1 ст. 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» передбачено особливу пільгу, а саме - донорам, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, допомога по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з захворюванням виплачується у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи.

Така пільга цим донорам надається протягом року після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості.

Стандартний об'єм заготовленої крові (максимально допустима доза) - 450 мл, без урахування крові, узятої для аналізів (до 40 мл) – визначено п.3.1 Порядку. Здавати можна як цільну кров, так і її компоненти: плазму, еритроцити, тромбоцити. Зазвичай здають цільну кров.

Дані про стан здоров'я донора, вид донорства й обсяг узяття крові або її компонентів заносяться у відповідну медичну документацію, яка в подальшому і стане підставою для надання відповідної пільги донору.

Для того щоб скористатися пільгою передбаченою ч. 1 ст. 10 Закону необхідно:

 • безоплатно здати кров та (або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, тобто 900 мл крові; 
 • пільга діє протягом календарного року після вказаної донації; 
 • підставами її надання є медичні довідки, які засвідчують факт донорства, дату донації та кількість узятої крові, а також правильно оформлений листок непрацездатності. 

Порядок заповнення листка непрацездатності (надалі у тексті-ЛН) визначає Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (надалі у тексті — ФСС НВ) від 3 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406 (надалі у тексті — Інструкція).

Табельник або інша уповноважена особа заповнює перший розділ зворотного боку ЛН, у якому вказує:

 • назву підприємства; 
 • структурний підрозділ, посаду і табельний номер працівника; 
 • характер роботи працівника, який надав ЛН (постійна, тимчасова, сезонна); 
 • дати початку і закінчення періоду непрацездатності із зазначенням неробочих днів за період непрацездатності, що відповідають графіку роботи працівника; 
 • дату, з якої працівник став до роботи; 
 • дату заповнення; 
 • ставить свій підпис і прізвище. 

Табельник передає ЛН до відділу кадрів. 

У відділі кадрів заповнюють другий розділ зворотного боку ЛН. Якщо працівник має право на пільги, що впливають на визначення розміру оплати ЛН (незалежно від тривалості страхового стажу в розмірі 100 % середньої заробітної плати), кадровик у другому розділі зворотного боку ЛН має підкреслити рядок, який свідчить про те, що:

 • працівника віднесено до однієї з чотирьох категорій осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (підстава — копія посвідчення, де вказано категорію постраждалого); 
 • працівник є одним із батьків (або особою, що їх замінює), який доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (підстава — копія посвідчення потерпілої дитини); 
 • працівник є ветераном війни або особою, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року (підстава — копія посвідчення учасника бойових дій, інваліда війни, учасника війни або члена сім’ї загиблого). 

Інших категорій пільговиків цим розділом ЛН не визначено. Разом із тим до ветеранів війни належать також особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23 березня 2000 року.

Крім того, працівникові відділу кадрів слід дописати в другому розділі зворотного боку ЛН ще дві категорії пільговиків:

 • «Донор», якщо працівник надасть «Довідку про надання донорам пільг» (форма 435/о, яка видається медичним закладом за місцем давання крові і підтверджує, що він протягом року безкоштовно давав кров та (або) її компоненти в сумарній кількості, яка дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам.Такий працівник має право на оплату ЛН у розмірі 100 % середньої заробітної плати донора незалежно від тривалості страхового стажу згідно зі статтею 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів». Як зазначалося, ця пільга надається донорам виключно протягом року після давання крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості; 
 • «Дитина війни», якщо працівник у пенсійному посвідченні має штамп «Дитина війни». Згідно зі статтею 5 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» від 18 листопада 2004 року діти війни мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи. 

Підсумовуючи викладене зазначимо, що бути донором відповідально і для уникнення можливих непорозумінь на роботі чи у самому медичному закладі радимо звернути увагу на права, обов’язки і гарантії, які передбачені законодавством України. Донорство - це не тільки платний чи безоплатний акт давання крові, а й краплина життя для пацієнта.

 

 

Сергей Лисица, Илона Мельничук
Контакты
Юридическая компания Deshunin & partners
г.Киев, ул.Кирилловская, 1-3
карта
Публикации
Трансфертное ценообразование: а вы подлежите "трансфертному контролю"? [UA]
Набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо трансфертного ціноутворення)» - 1 вересня 2013 року – поставило чимало нових завдань для всіх суб’єктів податкових відносин. Для державних органів – це необхідність створення дієвого механізму контролю за визначенням цін у контрольованих операціях – з метою недопущення втрат доходів Державного бюджету України. Для суб’єктів господарювання – необхідність здійснення..
Что наши клиенты говорят о нас
"Телерадиокомпании в Украине работают в специфическом правовом режиме и находятся в постоянном поле зрения многих контролирующих органов. Это накладывает высокие требование к юридическому сопровождению, которое должно быть не только высококлассным, но и специализированным, т.к. сказать "заточенным" под деятельность клиента. Юристы компании "Дешунин и Партнёры" стоят у истоков создания нашей телерадиокомпании и уже на протяжении многих лет успешно представляют её интересы.  "
Телерадиокомпания "НОСТАЛЬГИЯ", Романюк Зоряна Владимировна
читать все